Inspiracje Styl Working girl

Co stwarza nam w życiu najwięcej problemów?

10 grudnia 2018

classic black outfit

Jest chłodny grudniowy poranek. Za oknem pomarańczowe promienie słońca dają złudzenie ciepła. Jednak mocno opatuleni przechodnie zdają się potwierdzać dość duży mróz.

W ciągu ostatnich zabieganych tygodni wreszcie znalazłam czas na refleksję, czas spokoju.

I zadałam sobie pytanie: co stwarza nam w życiu najwięcej problemów? Odpowiedź przyszła szybko, bo to wypadkowa moich różnych doświadczeń zdobytych w ostatnim czasie. Otóż najbardziej problematyczna jest nieprawidłowa komunikacja z drugim człowiekiem. A czasem po prostu jej brak.

Dlatego w tym przedświątecznym czasie chciałam podzielić się z Tobą moimi spostrzeżeniami na ten temat. Może akurat odnajdziesz w tym tekście coś ciekawego dla siebie lub zainspiruje Cię on do zmian?

Oto kilka prostych prawd, które mogą być dla Ciebie przydatne:

1. Każdy jest inny.

Nie ma na świecie dwóch osób, które w identyczny sposób zareagują na tę samą rzecz. Różni nas doświadczenie, wychowanie, edukacja, sytuacja życiowa czy wypracowane poglądy. To, co dla Ciebie jest błahe, przez drugą osobę może być odebrane w zupełnie odmienny sposób. Pamiętaj o tym za każdym razem, bo w bardzo łatwy sposób możesz niechcący kogoś urazić, lub do siebie zniechęcić.

2. Ludzie są prości.

Jakkolwiek to zabrzmi. Lubimy otrzymywać krótkie, jasne i zwięzłe komunikaty. Zwróć na to uwagę, rozmawiając z innymi. Im jaśniej sprecyzujesz swoje myśli i pragnienia, tym lepszy rezultat osiągniesz. Nie bój się mówić, czego pragniesz i co myślisz (oczywiście tak, by nie urazić swojego rozmówcy). Szczerość i prawda oczyszczają atmosferę. I choć czasem są ciężkie do przekazania i odebrania, to na pewno zostaną docenione i przyniosą lepsze skutki niż owijanie w bawełnę, ukrywanie czy zatajanie faktów.

3. Scenariusze, które budujesz sobie w głowie, rzadko mają coś wspólnego z rzeczywistością.

Tak naprawdę spędzasz wiele czasu na myśleniu, co druga osoba myśli, jakie ma pobudki, dlaczego tak robi, tworzysz historie, gubisz się w emocjach. A sytuacja zazwyczaj wygląda zupełnie inaczej, niż ją stworzyłaś i już prawie zaczęłaś nią żyć. Przestań analizować i po prostu zapytaj drugą osobę, dlaczego tak właśnie postąpiła. Tak jak pisałam w poprzednim punkcie, szczera rozmowa jest bezcenna – uwolni Cię od zamartwiań i godzin spędzonych na zastanawianiu się, dlaczego stało się tak, jak się stało.

4. To, że czegoś nie powiesz, nie znaczy wcale, że jest to oczywiste dla drugiej strony.

Znasz pewnie teksty w stylu: „powinien się przecież domyślić“ lub „chyba o takich rzeczach nie muszę nawet mówić“. Odpowiedź jest jasna: nie, wcale nie musi się domyślić; tak, jeśli czegoś chcesz, powiedz to jasno i wyraźnie (patrz punkt 2). Nie jesteśmy czarnoksiężnikami, nie czytamy innym w myślach. Jak więc mamy się domyślać? Czasem jesteśmy pochłonięci własnymi sprawami na tyle, że trudno jest zauważyć, że ktoś obok ma nam coś podświadomie do przekazania. Nie wiń innych za to, że nie spełniają Twych wyimaginowanych żądań. Nie bój się, mów jasno czego potrzebujesz.

5. To, że ktoś nie proponuje Ci pomocy, nie znaczy wcale, że nie chce Ci jej udzielić.

Weź pod uwagę, że czasem ludzie, nawet najbliżsi, nie chcą się narzucać. Może boją się, że oferując pomoc zasugerują Ci, że sobie sama nie radzisz. Mów otwarcie o tym, czego potrzebujesz, a nikt nie zostawi Cię bez pomocy.

6. Jeśli jest coś, co nie podoba Ci się w zachowaniu drugiej osoby, zmień to.

Musisz jednak wiedzieć, że nie na wszystko masz wpływ. Jednak jeśli coś Cię uraziło, powiedz o tym od razu, nie czekaj, by wytknąć to komuś za miesiąc. Pamiętaj też, by powiedzieć to w dyskretnym miejscu, w cztery oczy. Nikt nie lubi, by o jego słabościach słyszeli wszyscy wokoło.

Sygnalizując niepożądane zachowanie, mamy ogromną możliwość, by je poprawić. Takie rozmowy bywają skomplikowane. Zwróć uwagę, by zawsze nawiązać do konkretnej sytuacji, która miała miejsce (nie używaj słów typu zawsze, nigdy, cały czas) i do tego, jakie miała ona konsekwencje lub rezultaty. Powiedz, jakie były Twoje odczucia, emocje z tym związane – nikt nie będzie mógł zaprzeczyć temu, co czujesz.

Nie przesadzaj, nie wyolbrzymiaj, nie dramatyzuj, nie obarczaj winą drugiej osoby. Tylko zyskując jej zaufanie i szacunek będziesz mogła pomóc jej zrozumieć pewne zachowania i dokonać zmiany.

7. Bądź otwarta i szanuj innych.

Tylko tak możesz nawiązać porozumienie z innymi. Zapomnij o obrażaniu się, strojeniu fochów, kłótniach. Może to były dobre metody, gdy mieliśmy po pięć lat. Świadomy człowiek potrafi otwarcie rozmawiać o tym, co czuje.

Mam nadzieję, że te kilka słów wniesie coś nowego do Twojego życia i być może pomoże Ci naprawić nadszarpnięte relacje.

 

Wiem, że mój strój nie jest adekwatny do zimowej aury za oknami, jednak pomyślałam, że jest na tyle uniwersalny, że świetnie wpisze się w atmosferę świątecznych spotkań. Czarny, połyskujący top jest elegancki w każdym połączeniu – z rozpinanym wełnianym sweterkiem lub marynarką. Jeśli masz wątpliwości – postaw na klasykę. Im mniej, tym lepiej!


What causes the most problems in our life?

It’s a cool December morning. The orange rays of the sun give the illusion of warmth outside the window. However, the highly well-dressed passers-by seem to confirm quite a big cold.

After the last very busy weeks, I have finally found time for reflection, a time to relax.

And I asked myself: what causes the most problems in our lives? The answer came quickly, as it was a result of my various experiences gained recently. Well, the most problematic is incorrect communication with another human being. And sometimes it is just a lack of it.

That’s why in this pre-Christmas time I wanted to share my insights on this subject with you. Maybe you will find something interesting in this article that will inspire you to change?

Here are some simple truths that may be useful to you:

1. Everyone is different.

There are no two people in the world who will react in the same way to the same thing. We all have a different experience, education, life situation or developed opinions. What is trivial to you, can be received and understood in a completely different way by the other person. Remember this every time, because you can easily offend someone or discourage from you in a very easy way.

2. People are simple.

However, it sounds. We like to receive short, clear and concise messages. Pay attention to this when talking to others. The more clearly you define your thoughts and desires, the better result you will achieve. Do not be afraid to say what you want and what you think (of course, so as not to offend your interlocutor). Honesty and truth clean the atmosphere. And although they are sometimes difficult to handle and receive, they will surely be appreciated and bring better results than wrapping, hiding or concealing facts.

3. Scenarios that you build in your head rarely have anything to do with the reality.

You really spend a lot of time on thinking, what the other person thinks, what motivations he has, why he does it, create stories, get lost in emotions. And the situation usually looks completely different than you created it and you almost started to live it. Stop analyzing and just ask the other person why they did it. As I wrote in the previous paragraph, honest conversation is the key – it will free you from worries and hours spent wondering why it happened as it happened.

4. The fact that you do not say something does not mean that it is obvious to the other side.

You probably know the statements like „he should have guessed” or „I do not even have to talk about such things”. The answer is clear: no, he does not have to guess; yes if you want something, say it openly and clearly (see point 2). We are not wizards, we do not read in other people minds. So how can we guess? Sometimes we are so absorbed by our life problems that it is difficult to notice that someone next to us has a subconscious message to pass. Do not blame others for not fulfilling your imagined demands. Do not be afraid, speak clearly what you need.

5. The fact that someone does not offer you help does not mean that he does not want to give it to you.

Take into account that sometimes people, even the closest ones, do not want to impose themselves. Maybe they are afraid that by offering help they will suggest that you can not handle the problem by yourself. Speak openly about what you need and no one will leave you without help.

6. If there is something that you do not like about the other person’s behavior, change it.

But you need to know that you can‘t influence everything. However, if something offended you, say it right away, do not wait to point it out to someone in a month time. Also, remember to say it in a discreet atmosphere. Nobody likes everyone around him to hear about his weaknesses.

By signaling unwanted behavior, we have a great opportunity to improve it. Such conversations can be complicated. Pay attention to always refer to the specific situation that took place (do not use the words always, never, all the time) and the consequences or results. Tell about what kind of your feelings and emotions were related to it – no one will be able to deny what you feel.

Do not overdo it, do not exaggerate, do not dramatize, do not blame the other person. Only by gaining her trust and respect you will be able to help her understand certain behaviors and make changes.

7. Be open and respect others.

Only so you can make an agreement with others. Forget about insults and quarrels. Perhaps these were good methods when we were five years old. A conscious person can openly talk about what he feels.

I hope that these few words will bring something new to your life and perhaps help you to repair the torn relationships.

 

I know that my outfit is not adequate for the winter weather outside the windows, but I thought it was so universal that it would fit perfectly into the atmosphere of Christmas meetings. The black, shimmering top is elegant in any combination – with a chunky wool cardigan or jacket. If in doubt – put on the classics. And remember: the fewer the better!

black outfit

Zarq bucket bag

Tiger in the Flowers

Stradivarius shoes

elegant black outfit

Short hair cut

Pink make-up

girl with a smile

fashion inspiration

black ootd

Pictures by Eloi Rimmelspacher

Top i spodnie H&M| Buty i kolczyki Stradivarius | Torebka Zara

Top and trousers H&M| Shoes and earrings Stradivarius| Bag Zara

You Might Also Like