Inspiracje Styl Working girl

Pokochać siebie

21 lutego 2018
love

self love

Zauważyłaś pewnie moją nieobecność na blogu. Styczeń, mimo wielkich nadziei, nie był dla mnie dobrym miesiącem.

Jednak dał mi ważną lekcję – by nauczyć się na nowo pokochać siebie.

Coś poszło nie tak

Poprzez przebywanie wśród negatywnych ludzi straciłam wiarę w to, co robię i w to, co mówię. Za tym poszedł fatalny nastrój i postrzeganie świata w szarych kolorach oraz totalny brak inspiracji i motywacji do działania.

Jednak po każdej burzy wstaje słońce. Zawsze jest nadzieja na lepszy dzień. Dzięki temu, że otaczają mnie również piękni ludzie, którzy swoją obecnością i trzeźwością myślenia potrafią wskazać odpowiedni kierunek, szybko się odnalazłam i spojrzałam na sprawy pod innym kątem.

Twoje otoczenia ma na Ciebie wpływ

Nie zawsze mamy to szczęście, że możemy wybierać ludzi, wokół których przebywamy. Teraz wiem także, że nie zawsze możemy zmienić świat. Łudziłam się, że dając dobry przykład i będąc miłą dla innych, zmienię ich choćby trochę, by stali się lepszymi ludźmi. To była moja porażka, która kosztowała mnie wiele stresu, zwątpienia i łez.

Zazwyczaj jestem pewna tego, co mówię i tego, co robię. Kieruję się swoją intuicją, która rzadko mnie zawodzi. Ostatnio jednak kilka razy zdarzyło mi się mówić rzeczy, które były różnie odbierane przez innych. Czułam się jak w złym śnie. Jakbym widziała i mówiła rzeczy oddalone od rzeczywistości, zupełnie odmienne od faktycznego stanu. Tak, jakby pozostali widzieli sprawy w innym świetle. Popadałam w panikę, strach i zastanawiałam się, czy nie zaczynam mieć paranoi. Na końcu okazało się, że to jednak ja miałam rację. Ale niesmak pozostał.

To była cenna lekcja – teraz wiem, że powinnam bardziej ufać sobie. Bez względu na to, co mówią i robią inni, być wierną swoim przekonaniom, wartościom, obserwacjom. Nie dać się łatwo przekonać do głosu większości. Takie płynięcie pod prąd może być trudne, wymagać odwagi i samozaparcia, ale kształtuje charakter i pozwala żyć w zgodzie ze sobą, a to jest najważniejsze.

Bo choć jesteśmy otoczeni innymi ludźmi, najbardziej powinniśmy kochać, szanować i ufać samemu sobie. Inaczej nasze życie będzie tylko iluzją, grą marionetek.

Jak każdego dnia, zaczynam nowe, lepsze życie i z nadzieją patrzę w przyszłość. Wiem, że czeka mnie jeszcze mnóstwo pracy, ale patrząc wstecz, na osobę którą byłam 7, 5 a nawet dwa lata temu, widzę, że zrobiłam ogromny postęp. Obserwuję się więc i ćwiczę, bo wiem, że czeka mnie w życiu jeszcze wiele dobrego.

W klimacie retro

Dziś zostawiam Cię ze zdjęciami pełnymi optymizmu – budzi się przecież nowy, piękny dzień. By dodać uroku retro, do tego klasycznego zestawienia założyłam kilka dodatków, które całkowicie zmieniają jego charakter. Są to krótkie rękawiczki z wycięciem w kształcie serca, zrobione z materiału, który imituje skórę i pozwala na obsługę smartfonów! Rzadko na blogu widzisz mnie w okularach – te są moimi ulubionymi! No i wisienka na torcie – biała etola, która przywodzi mi na myśl odległe czasy, kiedy wszystkie kobiety były tak eleganckie!

 

Mam nadzieję, że dla Ciebie był to udany początek roku i że będziemy się tutaj spotykać o wiele częściej!


Love yourself

You probably noticed my absence on the blog. January, despite great hopes, was not a good month for me.

However, it gave me an important lesson – to learn to love myself again.

Something went wrong

Being surrounded by the negative people, I lost faith in what I do and what I say. Together with that went a terrible mood and perception of the world in gray colors, as well as a total lack of inspiration and motivation.

However, after each storm, the sun rises. There is always hope for a better day. Thanks to the fact that I am also surrounded by beautiful people who, with their presence and sobriety of thinking, can point in the right direction, I quickly found and looked at things from a different angle.

Your surroundings have an impact on you

We do not always have the chance to choose the people around us. Now I also know that we can not always change the world. I was deluded that by giving a good example and being nice to others, I would change them even a little to become better people. It was my failure, which cost me a lot of stress, doubt and tears.

Usually, I’m sure of what I say and what I do. I am guided by my intuition, which rarely fails me. Recently, however, several times I have said things that were differently received by others. I felt like in a bad dream. As if I have seen and said things that are far away from reality, completely different from the actual state. As if the others saw things in a different light. I panicked and wondered if began to have paranoia. At the end, it turned out that I was right. But the taste of it remained.

It was a valuable lesson – now I know I should trust myself more. Regardless of what others say and do, be faithful to your beliefs, values, observations. Do not be easily persuaded to the voice of the majority. This flow against the current can be difficult, require courage and self-denial, but it shapes the character and allows you to live in harmony with yourself, and this is the most important thing.

Although we are surrounded by other people, we should love, respect and trust ourselves first. Otherwise, our life will be just an illusion, a game of puppets.

As every day, I start a new, better life and look to the future with hope. I know that a lot of work awaits me, but looking back on the person I was 7, 5 or even two years ago, I see that I made a huge progress. So I watch and practice because I know that a lot of goods awaits me in my life.

Retro vibes

Today I leave you with photos full of optimism – a new, beautiful day is waking up. To add retro charm to this classic statement, I have put on a few accessories that completely change its character. These are short gloves with a heart-shaped cut, made of a material that imitates the leather and allows you to use the Smartphone at the same time! Rarely on the blog, you see me with glasses – these are my favorites! And the icing on the cake – a white stole that reminds me of distant times when all women were so elegant!

I hope that you had a good start of the year and that we will meet here much more often!

retro style

heart breaking

Muscat eyewear

classic outfit

Tiger in the Flowers

Lady like

smile

self developement

details

Spodnie Calzedonia | Golf Uniqlo | Marynarka Zara | Buty Stradivarius | Etola Promod | Rękawiczki Sinsay | Okulary Muscat

Trousers Calzedonia | Turtleneck Uniqlo | Vest Zara | Shoes Stradivarius | Stole Promod | Gloves Sinsay | Glasses Muscat

You Might Also Like