Inspiracje Styl

The future is female

22 stycznia 2018

girlboss

The future is female. To tekst budzący kontrowersje, bo można interpretować go w różny sposób. Jedno jest pewne: za każdym razem, kiedy zakładam ten T-shirt, powstaje wokół mnie dyskusja.

Styl wyraża naszą osobowość

I tak naprawdę, o to właśnie chodzi. Ubranie, poza okrywaniem i chronieniem naszego ciała, mówi światu o tym, kim jesteś, co lubisz, jaki masz charakter. Lub też – tak jak ta koszulka – wysyła gotowy przekaz.

Kobieca przyszłość

Tworząc ten zestaw, chciałam ująć trzy ważne dla mnie wartości: równe traktowanie, wspólne działanie i feminizm. Zaraz po kolei wszystko wytłumaczę.

Równe traktowanie

Siatka, którą mam na zdjęciach, tak modna zeszłego lata, jest zrobiona z ekologicznej bawełny. Co jest jednak dla mnie istotne to to, że ma certyfikat Fair Trade. Jest to międzynarodowy ruch, którego celem jest polepszenie życia producentów z uboższych krajów w myśl zasady, że człowiek jest ważniejszy od zysku. To przejrzystość w działaniu, szacunek i oferowanie lepszych warunków pracy dla wielu zmarginalizowanych wytwórców i pracowników.

Czasem warto zapłacić trochę więcej (choć nie zawsze) wiedząc, że nasze pieniądze nie zostają przeznaczone na marketing i reklamę, ani nie przyniosą kolejnych zysków sieciówce, ale w transparentny sposób zostaną przekazane ludziom znajdującym się na samym dole łańcucha produkcyjnego, by oni też mogli godnie żyć.

Wspólne działanie

Dzisiejsza stylizacja nawiązuje do sportu, a przez to do działania drużynowego. Zawsze łatwiej jest osiągnąć większe cele razem, niż szarpać się w pojedynkę. W większej wspólnocie otrzymasz zrozumienie, akceptację, inspiracje i wsparcie. Dlatego warto jest pielęgnować więzi, zwłaszcza wśród osób, od których czerpiesz pozytywną energię.

Feminizm

To słowo budzi skrajne emocje i ma obecnie złą prasę. Ludzie boją się go myśląc, że oznacza sektę zwariowanych kobiet, które chcą objąć władzę nad światem. Nic bardziej mylnego.

Feminizm jest dla mnie dążeniem do sytuacji, kiedy każda kobieta może żyć tak, jak to sobie wymarzyła i zaplanowała, jej głos jest słyszalny i ważny, prawa respektowane. Jest pokazaniem światu, że kobieta nie jest słabą istotą, ale świetnie radzi sobie w najróżniejszych sferach życia.

Bo kobiety mają ogromną moc i są wiele warte, jednak najczęściej same siebie nie doceniają i pozwalają wmawiać światu, że są stanowiska, na które się nie nadają. Tymczasem równość to nie tylko uznanie za równe przez mężczyzn, ale także przez same siebie. A kobiety potrafią być czasem bezwzględne wobec siebie. Dlatego ważna jest współpraca, wyrozumiałość i bycie dla siebie dobrym. A przede wszystkim kobieca solidarność.

Wszędzie, gdzie pojawia się kobieta, wnosi ze sobą nową wrażliwość. Należy pielęgnować to w sobie, wzajemnie się wspierając.

Pamiętaj, że tylko ty jesteś odpowiedzialna za własne działania. Wykreuj więc sobie piękną przyszłość.


The future is female.

The future is female. This text is controversial because it can be interpreted in a variety of ways. One thing is certain: every time I wear this T-shirt, a discussion starts around me.

Style expresses our personality

And really, that’s what it’s all about. Clothing, besides covering and protecting our body, tells the world about who you are, what you like, what your character is. Or – just like this shirt – sends a ready message.

Feminine future

By creating this outfit, I wanted to capture three important values for me: equal treatment, joint action, and feminism. I’ll explain everything in a second.

Equal treatment

The net that I have in the pictures, so fashionable last summer, is made of organic cotton. What is important to me, however, is that it has a Fair Trade certificate. It is an international movement whose aim is to improve the lives of producers from poorer countries in accordance with the principle that man is more important than profit. This is transparency in action, respect and offering better working conditions for many marginalized entrepreneurs and employees.

Sometimes it is worth paying a little more (though not always) knowing that our money is not spent on marketing and advertising, nor will it bring further profits to the global chain enterprises, but it will be transparently passed on to people at the bottom of the production chain, so that they can also live in a proper conditions.

Just co-operate

Today’s outfit refers to the sport, and thus to teamwork. It is always easier to achieve bigger goals together than to struggle alone. In a larger community, you will receive understanding, acceptance, inspiration, and support. That is why it is worth cultivating connections, especially among people that give you positive energy.

Feminism

This word evokes extreme emotions. People are afraid of it thinking that it means a sect of crazy women who want to take over the world. Nothing more wrong.

Feminism is for me a striving for a situation where every woman can live as she dreamed and planned, her voice is audible and important, her rights respected. It is showing the world that a woman is not a weak being, but she is doing perfectly in various spheres of life.

Because women have a lot of power and are worth so much, but most often they underestimate themselves. They let the world know that there are positions that are not suitable for them. Meanwhile, equality is not only a recognition as equal by men, but also by ourselves. And women can sometimes be so ruthless towards each other. That’s why it’s important to work together, be understanding and good to yourself. And above all, feel the women’s solidarity.

Remember that only you are responsible for your own actions. Create a beautiful future for yourself.

active woman

kobieca siła

nike shoes

leather pencil skirt

Fair Trade net

net-bag

sportowa elegancja

Pictures by Eloi Rimmelspacher

T-shirt Reserved | Buty Nike | Spodnica vintage | Kolczyki Parfois | Bransoletka H&M | Siatka sklep bio

T-shirt Reserved | Shoes Nike | Skirt vintage | Earrings Parfois | Bracelet H&M | Net Bio shop

 

You Might Also Like