Inspiracje Styl Working girl

Dlaczego warto podróżować?

20 marca 2019

dlaczego warto podróżować?

Nie znam chyba nikogo, kto nie lubiłby podróży. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach! Dzięki Internetowi i tanim połączeniom lotniczym mamy łatwy dostęp do wszystkich zakątków świata.

Co więc motywuje nas, by zostawić wszystko i ruszyć z domu w czasem niewygodną wyprawę? Dlaczego warto podróżować? W tym artykule zebrałam moje myśli na ten temat. Oto moja lista!

 1. Poznajesz nowe, piękne miejsca.

Podróżowanie to przede wszystkim odkrywanie nowych miejsc. Zapierające dech w piersiach cuda natury lub niewyobrażalne dzieła rąk i wyobraźni ludzkiej. Czasem te najpiękniejsze rzeczy wymagają od nas dodatkowego wysiłku, tak jak w życiu codziennym. To, co wartościowe zawsze ma swoją cenę.

Dla mnie idealnym przykładem jest wschód słońca nad wulkanem Bromo na Jawie. Nigdy go nie zapomnę. To był magiczny, surrealistyczny, trochę księżycowy widok. Z bezgranicznego mroku nagle zaczęły wyłaniać się pierwsze promienie słońca, oświetlając pokrytą chmurami dolinę. Trwało to zaledwie kilkanaście minut, ale było magiczne! Jednak by to przeżyć, musieliśmy wstać przed 3 rano i ruszyć w nocną wyprawę w góry, przez tropikalny las. Ścieżki były pokryte piaskiem i wulkanicznym pyłem, który dostawał się wszędzie. Doświadczyliśmy tego najbardziej schodząc w dół, w ogromnym upale (różnica temperatur pomiędzy nocą a dniem wynosiła ponad 25 stopni!). Mimo tego było warto!

Takie miejsca możesz odkrywać wszędzie: w pobliskich górach czy malowniczym miasteczku. Magia dzieje się wszędzie. Trzeba tylko podjąć trud i mieć oczy szeroko otwarte.

 1. Poznajesz nowe kultury i zwyczaje.

Nie tylko miejsca są godne uwagi. Każde miasto, każdy region, każdy kraj ma w sobie coś pięknego, co tylko czeka na odkrycie. Unikalne tradycje, zachowania, stroje. Niesamowite zwyczaje, które zmuszają do refleksji. Jest to także historia, która czasem bolesna, ale zapisuje się w pamięci.

 1. Poznajesz nowych ludzi.

Bez względu na to, czy podróżujesz sama, we dwoje, czy w większej grupie, zawsze jest okazja, by nawiązać nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne przygody czy wzajemna pomoc. Czasem wystarczy jeden uśmiech, by rozpocząć coś niesamowitego.

 1. Wychodzisz ze sfery komfortu.

Wiesz dobrze, jak to jest. W domu czeka na Ciebie ulubiony serial i gorący kubek herbaty. Wygodna kanapa, ulubione rytuały. Wszystko masz pod kontrolą, nic Cię nie zaskoczy. Tylko czy to wystarczy?

Warto jest opuścić czasem bezpieczną przystań, poświęcić czas na zorganizowanie wyjazdu, spakowanie rzeczy. Bo tylko wychodząc ze swojej strefy komfortu, mamy szansę się rozwijać. A jak powiedział chiński filozof, Lao-tzu „nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku“. Zrób go zatem już dziś!

 1. Odcinasz się od codziennych zmartwień, problemów i obowiązków.

Zakładam, że ma tak większość z nas: codzienne obowiązki mogą przytłaczać. Jesteś w ciągłym ruchu, a na głowie masz projekty, spotkania, rachunki, zakupy i tysiące rzeczy, które chciałaś zrobić wczoraj, ale czasu już nie starczyło. I jak tu znaleźć czas na weekendowy wyjazd – pytasz. To jest właśnie sedno sprawy. Wszystkie te rzeczy są pilne, więc i tak je kiedyś zrealizujesz. Natomiast przekładając wyjazd, możesz pozbawić siebie chwili wytchnienia, naładowania baterii. Odetnij się od codzienności, obowiązków, wsiądź do pociągu i ciesz się spontanicznym wyjazdem. Tylko takie małe chwile budują nasze szczęście i na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

 1. Patrzysz na życie z innej perspektywy i podejmujesz nowe decyzje.

Czasem moment w życiu, w którym jesteś, może wydawać Ci się trudny. Albo rozwiązanie jakiegoś problemu nie przychodzi łatwo. Warto wtedy zrobić sobie przerwę, spojrzeć na własne życie z dystansem, z innej perspektywy. Dla mnie idealnym rozwiązaniem jest górska wędrówka. Pozostając sam na sam z własnymi myślami, zawsze odnajduję odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

Poznanie innych kultur i miejsc pozwala również przewartościować nasz system myślenia. Może się nagle okazać, że nie jesteś w centrum wszechświata. A to, co wydawało Ci się ogromną niedogodnością, jest niczym w porównaniu do sytuacji życiowej innych. Tyle że oni cieszą się z tego, co mają, nawet jeśli to niewiele.

Spróbuj czasem popatrzeć na życie oczami innych, a nabierze ono innego wymiaru.

 1. Zmieniając otoczenie, ładujesz się pozytywną energią.

Rutyna dnia codziennego czasem przytłacza. Machinalnie powtarzasz ten sam schemat, dzień w dzień. Dlatego tak ważne jest urozmaicanie życia w nowe doświadczenia, inaczej przeżyty dzień. Odpoczynek i odcięcie od rutyny wprawią Cię w lepszy nastrój i naładują pozytywnie na kolejne dni. Jeszcze długo będziesz się uśmiechać, wspominając jakiś mały, lecz cenny moment swojej podróży.

 1. Inspirujesz się.

Czym byłaby podróż bez nowych inspiracji? To jest chyba najcudowniejszy aspekt. Mając oczy szeroko otwarte, możesz odkrywać nowych artystów, nurty w sztuce, perełki architektury, potrawy, muzykę i wiele, wiele innych! Pozwoli Ci to czerpać nowe pomysły na życie: od rozwoju duchowego, nowych celów w życiu, po bardziej błahe, jak wystrój wnętrz, czy propozycje nowych potraw lub ich podania.

Nie czekam na egzotyczne wyprawy – staram się odnajdywać inspiracje w każdym, najkrótszym nawet wyjściu z domu. Nigdy nie wiadomo, co czeka nas za rogiem.

 1. Rozwijasz swój własny styl.

Przechodzimy do punktu kluczowego. Podróżując, możesz w końcu zobaczyć, jak ubierają się inni. Nasz strój odzwierciedla nie tylko nasz sposób bycia, ale jest dopasowany do warunków klimatycznych, pracy czy kultury, w której się wychowaliśmy. Cała ta mieszanka daje za każdym razem inne, oryginalne efekty. Dlatego zachęcam Cię, by znaleźć czas na obserwacje. Poświęć parę chwil przy kawie na podpatrywanie przechodniów. Gwarantuję, że wyciągniesz z tego nieoczekiwane wnioski. A czasem dowiesz się więcej, niż wyczytasz w przewodniku. To zawsze jest moje ulubione zajęcie!

 

Pocztówka z Budapesztu

Tymczasem mam przyjemność podzielić się z Tobą zdjęciami z sesji, którą robiliśmy w uroczym Budapeszcie. Pojechaliśmy tam jedynie na weekend, jednak niesamowicie spędziliśmy ten czas.

Chciałam stworzyć zestaw w stylu casual chic. Szerokie dżinsy połączyłam z oversizowym, trochę jakby męskim żakietem. Pasek w talii dodaje jednak uroku i kobiecości. Te mocne akcenty zrównoważyłam dużymi, złotymi kolczykami i naszyjnikiem, którego użyłam tutaj jako bransoletki. Dodałam też niezmienne atrybuty kobiece w formie czerwonej szminki i szpilek. Torebka to pamiątka z Indonezji – i kto teraz powie, że nie warto podróżować?

 

Ciekawa jestem, dlaczego Ty wybierasz się w podróż? Czy dopisałabyś coś do mojej listy?


Why is it worth to travel?

I do not know anyone who does not like traveling. Especially nowadays! Thanks to the Internet and low-cost plane connections, we have easy access to all corners of the world.

So what motivates us to leave everything for sometimes an uncomfortable expedition? Why is it worth to travel? I have collected my thoughts on this topic in this article. Here is my list!

 1. You discover new, beautiful places.

Traveling means first of all discovering new places. Breathtaking wonders of the nature or unimaginable works of human hands and imagination. Sometimes the most beautiful things require additional effort. It‘s just like in everyday life. What is valuable always has its price.

For me, a perfect example is a sunrise over the Bromo volcano in Java. I will never forget it. It was a magical, surreal, lunar view. From the boundless darkness, the first rays of the sun suddenly began to shine, illuminating the valley covered with clouds. It lasted only a few minutes, but it was magical! However, to live it, we had to get up before 3 am and go on a night trip to the mountains, through the tropical forest. The paths were covered with sand and volcanic dust that got everywhere. We experienced this the most when going down, in a huge heat (temperature difference between night and day was over 25 degrees!). Even so, it was worth it!

You can discover such places everywhere: in the nearby mountains or the picturesque town. Magic happens everywhere. You just need to keep your eyes wide open.

 1. You get to know new cultures and customs.

Not only places are noteworthy. For instance, every city, every region, every country has something beautiful in it, just waiting to be discovered. Unique traditions, behaviors, costumes. Awesome habits that force you to reflect. It is also a history, sometimes painful, but it last in your memory for a long time.

 1. You meet new people.

Regardless of whether you are traveling alone, in a couple or in a larger group, there is always an opportunity to make new friends and even life long friendships. Nothing connects people like sharing adventures or mutual help. Sometimes one smile is enough to start something amazing.

 1. You leave your comfort zone.

You know how it is. A favorite series and a hot cup of tea await you at home. Comfortable sofa, favorite rituals. Everything is under control, nothing will surprise you. But is it enough?

Believe me, it is worth leaving the safe home sometimes. Take the time to organize your trip, packing things. Because only by leaving your comfort zone, you have a chance to grow. And as the Chinese philosopher Lao-tzu said, „even the farthest journey begins with the first step.” Make it today!

 1. You cut yourself off from everyday worries, problems, and responsibilities.

I assume that most of us experience it: everyday duties can overwhelm. You are in constant motion and you have a lot of projects, meetings, bills, housekeeping duties and thousands of things that you wanted to do yesterday, but you had not enough time for. And how to find time for a weekend trip in all of this – you ask. This is the point. All these things are important so you will do them anyway. However, by postponing a trip, you can deprive yourself of a moment of respite, of charging the battery. Bove all, all you need to do is to cut off from everyday life, duties, get on the train and enjoy a spontaneous trip. Only such small moments build our happiness and will remain in our memory forever.

 1. You look at life from a different perspective and make new decisions.

Sometimes the moment in which you are in life may seem difficult to you. Either solving a problem does not come easily. It is worth taking a break then, look at your own life from a distance, from a different perspective. For me, an ideal solution is mountain hiking. Staying alone with my own thoughts, I always find answers to the questions that bother me.

Getting to know other cultures and places also allows us to re-evaluate our point of view, for instance. It may suddenly turn out that you are not in the center of the universe. And what seemed to you as a huge inconvenience is nothing compared to the life situation of the others. It’s just that they enjoy what they have, even if it’s not much.

Try to look at life through the eyes of others, and it will take a totally different dimension.

 1. By changing the environment, you load yourself with positive energy.

The routine of everyday life is sometimes overwhelming. You are automatically repeating the same pattern, day after day. That is why it is so important to diversify your life into new experiences, a differently lived day. In conclusion, taking a rest and cutting off from the routine will put you in a better mood and charge you positively for the next days. You will be smiling for a long time, remembering a small but precious moment of your journey.

 1. You getting inspired.

What would a journey be without new inspirations? This is probably the most wonderful aspect. With the eyes wide open, you can discover new artists, trends in art, architecture, cuisine, music and much, much more! It will allow you to get new ideas for life: from spiritual development, new goals in life, to more trivial, like interior design, or suggestions for new dishes or serving them.

I do not wait for exotic trips – I try to find inspiration in every occasion. You never know what awaits us around the corner.

 1. You develop your own style.

We are heading to the key point. By traveling, you can finally see how others dress. Our outfit reflects not only our way of being but is adapted to the climatic conditions, work or culture in which we grew up. The whole mix gives different and original effects each time. That’s why I encourage you to find time for observation. Take a few moments over coffee to watch passersby. I guarantee that you will draw unexpected conclusions from it. And sometimes you’ll learn more than you can read in the guide. Above all, this is always my favorite pastime!

 

Postcard from Budapest

In the meantime, I have the pleasure to share with you photos from the session that we did in lovely Budapest. We only went there for the weekend, but we had an amazing time.

I wanted to create a casual chic set. I combined the wide jeans with the oversize as if a man’s jacket. The waistband, however, adds charm and femininity. I balanced these strong accents with large, gold earrings and a necklace, which I used here as a bracelet. I also added unchangeable female attributes: red lipstick and high heels. A bag is a souvenir from Indonesia – and who will say now that it is not worth traveling?

 

I wonder why you are going on a journey? Would you add something to my list?

 

spring style

oryginalna pleciona torebka

parisian chic

golden rings

Tiger in the Flowers

spring style

Dlaczego warto podróżować?

Weekend in Budapest

Spring classic style

Pictures by Eloi Rimmelspacher

Spodnie, kolczyki Stradivarius| Żakiet Mango| Top H&M| Szpilki Lasocki| Naszyjnik vintage

Jeans, earrings Stradivarius| Blazer Mango| Top H&M| High heels Lasocki| Necklace vintage

 

You Might Also Like