Bez kategorii

Inspiracje #8 i #9

14 października 2014
Pictures by Tiger in the Flowers
Sezon letni przeciągnął się na wrzesień, więc tym razem postanowiłam połączyć inspiracje z dwóch miesięcy. Miłej lektury!


This time I decided to combine
the inspiration from two months. Have a good reading!
Przyjaźnie
Sierpień był dla
mnie miesiącem spotkań. Powrotu do źródeł.
Uwielbiam te
momenty, gdy okazuje się, że ludzie, których z różnych powodów nie widzimy
lub nie słyszymy na co dzień, okazują się tacy, jakimi ich pamiętamy.
Dla mnie to
uczucie odrodzenia przyjaźni znaczy bardzo dużo. Pokazuje, że pomimo szybko
zmieniającej się rzeczywistości, głęboko w nas jest część, która się nie
zmienia. Dzięki niej z łatwością odnajdujemy wspólny język, odgadujemy
jedno spojrzenie osób, których nie widzieliśmy kilka lat, a które przecież
nadal dużo dla nas znaczą! Pewne rzeczy nigdy nie ulegną
zapomnieniu.

Friendship
For me, August was the month of meetings. Return to the
sources.
I love those moments when I realize that the people who
for various reasons I don’t see or hear every day, turn to be like I remember
them.
For me, this feeling of rebirth of friendship means a
lot. It shows that despite the reality that change so quickly, deep inside us
there is the part that stays the same. Thanks to it we easily find a common
language, understand the people that we haven’t seen for several years but they
still mean a lot to us! Some things will never be forgotten.
Kąpiel w
dźwiękach
Miałam okazję
uczestniczyć w czymś niezwykłym – kąpieli w dźwiękach. Przez prawie godzinę
leżałam i chłonęłam każdą melodię. Wibrujące dźwięki tybetańskich mis i gongów
przeszywały ciało, uspokajały umysł. Mogłam spokojnie się wyłączyć, a po
seansie mieć poczucie, jakbym dopiero co wstała po dobrym, ośmio godzinnym
śnie.

Bathing in the sounds
I had the opportunity to
participate in something extraordinary – a bath in the sounds. For nearly an
hour I was laying on the floor and absorbing every single tune. Vibrating
sounds of Tibetan bowls and gongs pierced the body, soothe the mind. I could
easily be off, and after feel like I just got up after a good, eight-hour
sleep.
Buzzcut Season
Jeden z piękniejszych utworów, jakich ostatnio słuchałam. Chyba nie będę tego komentować – trzeba posłuchać!


One of the most beautiful songs, I’ve recently listened
to. I guess I will not comment on that – you have to listen!
Ida
Nowy film
Pawlikowskiego jest prosty. I w tej prostocie właśnie tkwi jego siła. Oszczędność
formy i koloru pozwala skupić się na charakterze i zachowaniach bohaterów. Na
szczególną uwagę zasługuje, według mnie, Agata Kulesza grająca rolę Wandy –
kobiety silnej, niezależnej, z własnym charakterystycznym stylem. Naprawdę
warto zobaczyć.


The new movie of Pawlikowski is simple. And in this
simplicity there is its biggest strenght. Frugality of form and color allows to
focus on the character and behavior of the actors. Particularly noteworthy is,
in my opinion, Agata Kulesza playing the role of Wanda – a strong, independent
woman, with its own distinctive style. Really worth seeing.


„Ida” Paweł Pawlikowski
Baleriny
Choć nigdy nie
praktykowałam, zawsze podobały mi się zdjęcia i obrazy baletnic. Takie lekkie,
zwiewne i kobiece.


Ballerinas
Although I’ve never practiced, I’ve always liked the
pictures and images of ballerinas. They are so light, airy and feminine.


Przemówienie
Emmy Watson w ONZ
Emma Watson do
tej pory kojarzyła mi się z gwiazdeczką z Harrego Pottera. Muszę
przyznać, że miałam o niej negatywne zdanie. I choć zazwyczaj jestem stała w
odczuciach, tym razem pobiłam rekord i zmieniłam moje wyobrażenie w ciągu 13 minut! Dokładnie tyle ile potrzeba na obejrzenie filmiku.
Teraz postrzegam
ją jako osobę która wie, co mówi i nie boi się tego robić publicznie. Swoją
popularność wykorzystuje w jak najlepszy sposób i nie potwierdza reguły, że
jest znana z tego, że jest znana. Dla mnie jest to osoba
z charakterem, która obrała sobie konkretny cel, by zmienić jakość ludzkiego
życia i konsekwentnie go realizuje.

Emma
Watson Speech at the UN
Emma
Watson so far remind me of the Harry Potter starlet. I must admit that I had a
negative opinion about it. And even though I’m usually constant feelings, this
time I beat the record and changed my idea within 13 minutes! Exactly what is
needed to watch this video.
Now
I see it as a person who knows what she is talking about and is not afraid to
do it publicly. Its popularity is used in the best way and does not confirm the
rule, that she is known because she is known. For me it is a person with
character, who chose a specific goal to change the quality of human life, and
consistently implements it.

You Might Also Like