Styl

Dlaczego zmiany są dobre?

13 listopada 2018
zmiana

total white

 

Ten wpis miał powstać znacznie wcześniej, gdzieś pod koniec maja. Kiedy lato budzi się do życia, a w Twojej głowie snują się wizje ciepłych wieczorów spędzonych z przyjaciółmi, weekendowych wypadów za miasto. I tego przeświadczenia, że jest szansa, że zima nigdy nie nadejdzie.

Zmiana

Lecz jak zwykle, pomiędzy tym, czego pragniemy, a tym, co dostajemy od losu, jest spora różnica.

Możesz się zamartwiać, buntować, złościć lub smucić, lecz niczego nie zmienisz. Najlepiej jest zaakceptować to, co dostajesz. I tutaj pojawia się słowo kluczowe tego wpisu – ZMIANA.

Czasem życie wydaje nam się idealne, sprawy przebiegają pomyślnie i mamy wszystko pod kontrolą. Lecz okoliczności sprawią, że nagle coś idzie całkowicie nie tak, jak było zaplanowane. Uwierz, później i tak okaże się, że wszystko, co się stało (choćby nie wiem, jak dramatycznie wyglądało dzisiaj), stało się dla jakiejś większej przyczyny, której teraz nie dostrzegasz. I na pewno wyjdzie Ci to na dobre.

Zazwyczaj zmiany pozwalają nam na wychodzenie z własnej sfery komfortu. Czujemy się tu ciepło, dobrze, znamy i kontrolujemy każdy zakamarek. Czy możemy jednak powiedzieć, że w takich warunkach się rozwijamy? Że odkrywamy siebie? Że uczymy się nowych rzeczy?

Czasem dopiero wejście na zupełnie nowy teren otwiera nam oczy – na nasze dotychczasowe życie i to, co dopiero przed nami. Także nie bój się i przyjmij ze spokojem wszystko, co dostajesz.

Co nowego

Patrząc wstecz, przez te ostatnie kilka miesięcy moje życie uległo sporemu zawirowaniu, z którym musiałam poradzić sobie na różnych frontach.

Kilka niespodziewanych podróży, duże zmiany w życiu zawodowym i przystosowanie do nowej roli. A także życie prywatne, które zmieniło się o 180 stopni. Do tego prawie ciągła nieobecność Eloi, która po części zaowocowała opóźnieniami w publikacji postów.

Mój rower

Najsmutniejszą wiadomością jest to, że pod koniec lata ktoś ukradł mój rower (dlatego te zdjęcia są dla mnie prawie historyczne!), który tak dzielnie służył mi przez ostatnich kilka lat. Był to dla mnie spory szok, bo chyba po raz pierwszy mnie okradziono.

Total white

Co do samego zestawu chciałam, by był lekki, dziewczęcy i nawiązywał do letnich trendów. Jednak równocześnie możesz potraktować go jako zapowiedź zbliżającej się zimy! Jest wygodny i klasyczny, więc idealnie nadawał się na rowerową wycieczkę, gdy chcesz zrezygnować ze sportowych ubrań (nie zawsze musimy wyglądać jak wyczynowcy Tour de France :)). Zmieniając trampki na sandałki i pleciony kosz na delikatną torebkę, ten zestaw jest odpowiedni również na wieczorne wyjście ze znajomymi.

Napisz, jakie zmiany zaszły w to lato u Ciebie. Jestem ogromnie ciekawa. Mam nadzieję, że teraz będę mogła pisać bardziej regularnie. Pozdrawiam!


Total white

I planned to publish this post much earlier, somewhere at the end of May. In this period, when the summer comes to life, and you already start to have this visions of warm evenings spent with friends, weekend trips out of town. Meanwhile, there is this small thought behind your head that there is a chance that winter will never come.

Change

But as usual, there is a big difference between what we want and what we really receive.

You can be worried, rebellious, angry or sad, however, you will not change anything. The best is to accept what you get. In other words, here there is a keyword of this post – CHANGE.

Sometimes life seems to be perfect, things are going well and we have everything under control. But circumstances will suddenly make things go completely wrong, not as planned.

Believe me, later it will turn out that everything that has happened (no matter how dramatic it looks today) has happened for some greater reason that you do not see now. As a result, it will definitely come out for good.

Usually, changes allow us to get out of our own comfort zone. We feel warm and good here, we know and control every single thing. Can we say, however, that in such conditions we are developing? That we discover ourselves? That we learn new things?

Sometimes entering a new area open our eyes – on our past life and on the possibilities that we have ahead. So don’t be afraid and accept with peace everything that you get.

What’s new

Looking back, during the last few months, my life was subject to a lot of changes with which I had to deal with on various fronts.  Several unexpected journeys, big changes in professional life and adaptation to the new role. As well as private life, which has changed by 180 degrees. In addition, an almost continuous absence of Eloi, which in part resulted in delays in the publication of posts.

My bike

The saddest news is that at the end of the summer someone stole my bike (that’s why these photos are almost historical to me!), which has served me so bravely for the past few years. It was quite a shock for me because it was probably the first time I was robbed.

Total white

As for the outfit itself, I wanted it to be light, delicate and refer to summer trends. However, at the same time, you can treat it as a preview of the upcoming winter! It is comfortable and classic, so it was perfect for a bike trip when you want to resign from the sports clothes (we do not always have to look like the Tour de France professionals :)). In addition, by changing sneakers for sandals and a braided basket for a delicate bag, this outfit is also perfect for an evening out with friends.

Please, let me know what kind of changes have taken place this summer in your life. I am very curious. I hope that now I can write more regularly. Kisses!

dlaczego zmiany są dobre?

summer outfit

summer details

Tiger in the Flowers

girl with a smile

biel nie tylko latem

zmiana

summer look

zmiana

zmiana

Pictures by Eloi Rimmelspacher

Koszula Uniqlo| Spodnie H&M| Pasek Big Star| Trampki Reserved| Okulary i kolczyki Stradivarius

Shirt Uniqlo| Trousers H&M| Belt Big Star| Shoes Reserved| Sunnies and earrings Stradivarius

You Might Also Like