Inspiracje Styl Working girl

Co Cię motywuje?

27 czerwca 2017
motywacja cel kobieta

klasyczny płaszcz damski

 

Co Cię motywuje?

Mam nadzieję, że należysz do osób, które chcą więcej.

Nie zatrzymujesz się na łatwym i wygodnym życiu, ale jesteś ciekawa i głodna świata.

Rozwój osobisty pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu. Osoby, które dbają o to, by wiedzieć więcej, są pełne energii, optymizmu i w jakiś niewiadomy sposób zarażają tym i inspirują innych.

Tylko przez ciągłe odkrywanie, wieczne nienasycenie i pracę nad sobą, nasz umysł pozostaje młody, a my sami stajemy się bardziej tolerancyjni, otwarci i życzliwiej nastawieni do innych.

Motywacja

Jedyną trudnością jest motywacja. Bo nie ma nic bardziej kuszącego niż zatopić się po pracy w świecie seriali – w końcu pracowałaś cały dzień i należy Ci się odpoczynek.

Tylko nie tędy droga.

W ten sposób możesz jedynie stać w miejscu i żyć w wymyślonym przez kogoś innego świecie.

Musisz ruszyć, by sama przeżywać swoje życie.

Pierwszy krok

Najtrudniej jest wyjść ze swojej strefy komfortu, zrobić pierwszy krok.

Dlatego warto sobie postawić cel. Bo jak mówi chińskie przysłowie: jeżeli nie wytyczysz sobie jasnego kierunku, to jest mało prawdopodobne, abyś dotarł tam, gdzie chcesz.

Seneka natomiast dodaje, że temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr.

Więc postaw sobie cel, albo nawet kilka, tak, by każdy dzień przybliżał Cię do jego realizacji.

Wyznacz cel

Pamiętaj, by Twój cel był jasno sprecyzowany. Jeśli postanowisz sobie, że nauczysz się nowego języka kodowania – marne szanse, że podołasz.

Nauka dla nauki nigdy nie będzie efektywna i nie będzie wystarczającym bodźcem do rutynowych czynności. A sama wiesz, że nie ma nic gorszego niż zaprzestanie swojego postanowienia i obwinianie się, że teraz właśnie powinnam nad sobą pracować, a nie mam czasu/ ochoty/ energii/ środków (my, kobiety w szukaniu wymówek jesteśmy mistrzami).

Chcesz nauczyć się programować? Postanów sobie, że za 8 miesięcy stworzysz samodzielnie swoją stronę internetową (cel powinien być mierzalny i realny do wykonania). Chcesz nauczyć się nowego języka? Zaplanuj, że przyszłoroczne wakacje spędzisz w kraju, w którym będziesz posługiwać się TYLKO tym językiem. Chcesz nauczyć się tańczyć? Powiedz wszystkim, że weźmiesz udział w konkursie tańca i zapisz się do niego! To, że Twoi znajomi będą wiedzieć o Twoim zobowiązaniu, dodatkowo zmotywuje Cię do działania.

Odważ się

Z doświadczenia wiem, że kobiety boją się podejmować wyzwania. Dlatego duże wrażenie wywarły na mnie słowa dyrektor generalnej General Motors, największego koncernu samochodowego na świecie, Mary Barra: „Jeśli czujesz, że zadanie czy stanowisko, które stawiają przed tobą trochę Cię przerasta – bierz je! Wiele się nauczysz!“. To jest niesamowite podejście.

Nie czekaj, aż będziesz perfekcyjnie przygotowana, bo to w praktyce nie zdarza się nigdy.

Wykorzystaj chwilę i podziel się ze światem tym, co masz najlepsze. Nikt nie rodzi się geniuszem. Poprzez zaangażowanie i ciągły rozwój możemy naprawdę osiągnąć niesamowite rzeczy.

Pamiętaj, by się nie zniechęcać i mieć oczy szeroko otwarte. Nieustannie pracuj nad sobą.

Piękno w człowieku nie jest sprawą kosmetyków i fryzjera (choć to zdecydowanie czasem pomaga :)). To piękno, które wydobywa się z wnętrza. A im jest ono bogatsze, tym bardziej dostrzegają to inni.


What gives you the motivation?

I hope you belong for those who want more.

You do not stop at easy and comfortable life, but you are curious and hungry for the world.

Personal development plays a very important role in our lives. Those who care to know more are full of energy, optimistic and in some unknown way inspire the others.

Only by continual discovery, eternal hunger of life and work on ourselves, our mind stays young, and we become more tolerant, open and kind towards others.

Motivation

The only difficulty is motivation. Because there is nothing more tempting than to sink in the world of the TV series – after all, you worked all day and you deserve recompensation.

Acting this way, you can only stand in one place and live in the world invented by someone else.

You have to move to live your own life.

First step

The hardest step is to get out of your comfort zone, take the first step.

To do this, you should set a goal. As the Chinese proverb says: If you do not take a clear direction, it is unlikely you will get where you want.

Seneca, on the other hand, adds that one who does not know which harbor is heading for is not directed by any wind.

So set yourself a goal, or even a few, so that every day brings you closer to its realization.

Set a goal

Make sure your goal is clearly specified. If you decide that you will learn a new coding language – there is no chance that you’ll be able to handle it.

Learning just to learn will never be effective and will not be a stimulus for routine activities. And you know that there is nothing worse than stopping your resolution and blaming yourself that you should just work on yourself now and you do not have the time / desire / energy / resources (we, the women are the masters of searching for excuses).

You want to learn programming? Say that in 8 months you will create your own website (your goal should be measurable and realistic). Would you like to learn a new language? Plan your next year’s holiday in a country where you will use ONLY that language. Would you like to learn to dance? Tell everyone you are going to take part in the dance competition and subscribe to it! The fact that your friends will know about your commitment will motivate you to act even stronger!

Dare to do it!

From my experience I know that women are afraid to take up challenges. That’s why I was under impression of the words of CEO of General Motors, Mary Barra: „If you feel that the work or position that they are giving to you is overwhelming – take it! You will learn a lot! ” This is an incredible approach.

Do not wait until you’re perfectly prepared, because it never happens in practice.

Take a moment and share with the world what you have the best. No one is born as a genius. Only through continuous commitment to development we can truly achieve amazing things.

Remember not to be discouraged and keep your eyes wide open. Constantly work on yourself.

Beauty is not a matter of cosmetics and hairdresser (although it definitely helps sometimes ☺). It’s beauty that comes from inside that makes you shine. And the richer your interior is, the more popele around you will notice it.

classical spring outfit ootd

kaszkiet girl woman

co cię motywuje?

elegant outfit woman

parisienne elegant girl chic

black elegant shoes details

happy girl navy kaszkiet

Classic elegant outfit streetstyle

Pictures by Eloi Rimmelspacher

 

Płaszcz Reserved | Spodnie Echo | Buty Stradivarius | Koszula Uniqlo | Torebka New Look | Kaszkiet Zaful

Coat Reserved | Trousers Echo | Shoes Stradivarius | Shirt Uniqlo | Bag New Look | Hat Zaful

You Might Also Like